नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग

साबिकको ठेगाना अनुसार हालको ठेगाना

यो सेवा केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागद्वारा घटना दर्ता सूचना फाराम भर्न सहयोग होस् भनी उपलब्ध गराइएको हो। यद्यपि, यो सेवा अन्य सरोकारवाला निकायले पनि लिन सक्नुहुनेछ।
चेतावनी: त्रुटी हुन सक्ने हुनाले प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले रुजु गर्नुहोला।

साबिकको ठेगाना:    


हालको ठेगाना: